Nakládání s nebezpečnými odpady

Sběr, svoz, výkup a odstranění odpadu - nabízíme zneškodnění širokého spektra odpadů jak ve vlastních zařízeních, tak u smluvně zajištěných partnerů. 

Odstranění zajišťujeme ukládáním na skládkách nebezpečných odpadů, spalovnách, tříděním a následným využitím odpadů. Naše firma zabezpečuje zneškodňování odpadů solidifikací, biodegradací, neutralizací a dalšími úpravami odpadů. 

Nakládání s chemickými látkami - naše společnost splňuje všechny předpoklady k tomu, aby převzala odpovědnost za tuto problematiku u svých zákazníků - zajištění výkonu služby externího poradce pro nakládání s chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). 

      

Zajišťujeme realizaci veškerých služeb spojených s nakládáním s odpady

• odvoz odpadů a jeho likvidaci

• komplexní službu při odstranění odpadů se zajištěním odběru všech odpadů a vedení evidence odpadů v databázi firmy Eliod servis s.r.o.

• výkup AKU baterií

• zpracování legislativních náležitostí spojených s nakládáním s odpady

 • zajištění analýz odpadu

• hodnocení vlastností odpadů

• pronájem nebo prodej kontejnerů na shromažďování odpadů

• svoz odpadů velkokapacitními kontejnery o objemu 3m3 až 40 m3

• svoz objemových odpadů lisovacími kontejnery včetně jejich pronájmu

• svoz domovního odpadu

• svoz vytříděných složek domovního odpadu

• využití recyklovatelných odpadů papíru a plastů

• odstranění kompostovatelných odpadů

• havarijní službu

• doprava odpadu dle ADR

Poptávkový formulář na likvidaci nebezpečných odpadů